NABÓR NA FUNKCJĘ URZĘDNIKA WYBORCZEGO W GMINIE GNIEZNO

NABÓR NA FUNKCJĘ URZĘDNIKA WYBORCZEGO

 

GMINA NABORU: GMINA GNIEZNO

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ: 30 KWIETNIA 2020 R.

 

WYMAGANIA

Urzędnikiem wyborczym dla obszaru danej gminy może zostać (art. 191c § 1 Kodeksu wyborczego):

 • pracownik urzędów obsługujących: organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych;

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 • inna osoba mająca co najmniej 5 - letni staż pracy w urzędach lub jednostkach, o których wyżej mowa

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

Urzędnik wyborczy musi posiadać wykształcenie wyższe (art. 191c § 1 Kodeksu wyborczego).

Urzędnikiem wyborczym dla obszaru danej gminy nie może zostać osoba (art. 191b Kodeksu wyborczego):

 • zatrudniona w urzędzie gminy, gminnej jednostce organizacyjnej lub osobie prawnej, w gminie, w której miałaby wykonywać swoją funkcję
 • kandydująca w wyborach w okręgu, w skład którego wchodzi gmina właściwa dla obszaru działania urzędnika wyborczego, komisarz wyborczy, pełnomocnik wyborczy, pełnomocnik finansowy, mąż zaufania lub członek komisji wyborczej (art. 191b § 1 Kodeksu wyborczego);
 • urzędnik wyborczy nie może należeć do partii politycznych, ani prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z pełnioną funkcją (art. 191b § 3 Kodeksu wyborczego);
 • urzędnikiem wyborczym nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (art. 191b § 4 Kodeksu wyborczego).

WYMAGANIA DODATKOWE

Osoby posiadające doświadczenie przy organizacji i przeprowadzaniu wyborów/referendów ogólnopolskich, wyborów/referendów lokalnych w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów, będą posiadały pierwszeństwo w zatrudnieniu.

KADENCJA URZĘDNIKÓW WYBORCZYCH

 1. urzędników wyborczych powołuje się dla obszaru danej gminy na okres 6 lat (art. 191c § 1 Kodeksu wyborczego);
 2. urzędnicy wyborczy wykonują zadania od dnia zarządzenia właściwych wyborów do dnia rozstrzygnięcia protestów wyborczych oraz w innych sytuacjach, gdy jest to konieczne (art. 191c § 2 Kodeksu wyborczego);
 3. funkcja urzędnika wyborczego wygasa z mocy prawa (art. 191d § 1 Kodeksu wyborczego) w przypadku:

1) zrzeczenia się funkcji;

2) śmierci;

3) podpisania zgody na zgłoszenie do komisji wyborczej, kandydowanie w wyborach 
w okręgu, w skład którego wchodzi gmina właściwa dla jego obszaru działania bądź objęcia funkcji pełnomocnika, komisarza wyborczego, męża zaufania;

 4) o którym mowa w art. 191b § 1 zdanie drugie, § 2 zdanie pierwsze, § 3 i 4;

 5) odwołania.

4. Szef Krajowego Biura Wyborczego odwołuje urzędników wyborczych przed upływem kadencji w przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania obowiązków.

 

ZGŁOSZENIE

Kandydaci na urzędnika wyborczego składają zgłoszenia do dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koninie w terminie do 30 kwietnia 2020 r.

W zgłoszeniu kandydaci na urzędnika wyborczego podają:

 • imię (imiona) i nazwisko,
 • numer ewidencyjny PESEL,
 • adres zamieszkania (ujęcia w stałym rejestrze wyborców),
 • wykształcenie,
 • miejsce pracy,
 • nazwę gminy, w której kandydat ma wykonywać funkcję
 • informacje o ewentualnym doświadczeniu w organizacji wyborów oraz wykonywaniu innych zadań, w których niezbędna była znajomość przepisów Kodeksu wyborczego.

Do zgłoszenia dołącza się kopię dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego.

Pracodawca potwierdza na zgłoszeniu fakt zatrudnienia kandydata w urzędzie obsługującym: organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostce im podległej lub przez nie nadzorowanej.

Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego sprawdza, czy zgłoszeni kandydaci spełniają wymogi Kodeksu wyborczego i niezwłocznie po dokonaniu sprawdzenia przekazuje Szefowi Krajowego Biura Wyborczego zgłoszenia kandydatów spełniających wymogi, wraz z załączonymi do nich dokumentami.

Przy powoływaniu urzędników wyborczych Szef Krajowego Biura Wyborczego bierze pod uwagę doświadczenie kandydata w organizacji wyborów oraz wykonywanie innych zadań, w których niezbędna była znajomość przepisów Kodeksu wyborczego.

 SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZADAŃ URZĘDNIKÓW WYBORCZYCH, SPOSÓB REALIZACJI ORAZ ZASADY WYNAGRADZANIA OKREŚLA UCHWAŁA NR 5/2019 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Z DNIA 27 LUTEGO 2019 R. - dostępna tutaj

Informujemy, że ze względu na ograniczoną działalność Delegatury zgłoszenia należy przesyłać skanem na adres Pokaż adres e-mail lub pocztą tradycyjną.

Rejestr zmian

 • Data utworzenia

  17-04-2020 8:33

  Wprowadził:

  Dawid Liszkowski

 • zobacz cały rejestr

 • Data modyfikacji

  17-04-2020 8:39

  Wprowadził:

  Dawid Liszkowski

 • Data modyfikacji

  17-04-2020 8:39

  Wprowadził:

  Dawid Liszkowski

 • Data modyfikacji

  17-04-2020 8:47

  Wprowadził:

  Dawid Liszkowski

 • Data modyfikacji

  17-04-2020 8:48

  Wprowadził:

  Dawid Liszkowski

 • Data modyfikacji

  17-04-2020 8:50

  Wprowadził:

  Dawid Liszkowski

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki

Zamknij